Interview Grave Digger: Chris Boltendahl

De Duitse band Grave Digger behoort tot de groten in de heavy metal wereld en gaan al bijna 30 jaar mee. Ze stonden op 11 augustus op het Limburgse festival Rommelrock geprogrammeerd als headliner van de tweede festivaldag. Daar had Festivalblog een interview met frontman Chris Boltendahl. Voer voor een gesprek genoeg, vermits ze op het punt staan om hun nieuw album uit te brengen. Lees hier het resultaat.

-Nederlandse versie-

Hey, hoe gaat het ermee? Blij om hier op Rommelrock te spelen?

Ja, ik ben blij om hier te zijn, het is een goede locatie. We zijn al op bepaalde plaatsen in België geweest zoals Vosselaar (de Biebob) en soms Graspop. Maar dit is een nieuw festival en ik vind het hier wel goed.

Kan u ons iets zeggen over het concept van het nieuwe album 'Clash of the Gods'?

Het concept gaat over de Griekse mythologie. Ik ben een grote fan van die soort verhalen. Het gaat over legendes van monsters, goden en ook over de gebeurtenissen van Odysseus en sommige over de muren van Troje.

We hadden al de kans om naar het nieuwste album te luisteren. Ik vraag me af hoe u het vergelijkt met voorgaande albums?

Het is meer rock ’n roll. Ik denk dat het nog metal is, het is een heel heavy album maar het bevat ook wat rock elementen. Rock elementen uit de jaren ’70 en ’80 zoals grote bands als Led Zeppelin en Deep Purple. En dat is iets nieuw voor Grave Digger maar ik denk dat het goed bij ons past, we krijgen er goede respons op.

Met een nieuw album volgt er vast wel een hele nieuwe tour neem ik aan. Zullen jullie opnieuw club shows doen dit of volgend jaar?

We beginnen in januari, het heet de ‘German Metal Attack Tour 2013’. Het is samen met Wizard, Majest en Gun Barrel. Dit zijn allemaal Duitse bands die typische Duitse muziek spelen, echte metal. Ik denk dat het een zeer goeie keuze is, een heel goeie line-up.

Komt er ook een Belgische datum, mogelijks in de Biebob in Vosselaar?

Tot nu toe nog niet denk ik. We zijn nog aan het boeken op dit moment, ik weet niet of België gepland staat voor volgend jaar. Misschien spelen we op Graspop dat jaar, ik weet het niet.

Dit is misschien een cliché vraag, maar ik vraag me af welk van de twee u prefereert: op een festival spelen zoals dit of eerder in een kleinere zaal?

Oh, het is totaal verschillend vermits spelen in een zaal verschillend is van spelen in openlucht. Soms vind ik het fijn om in een club te spelen, soms ben ik liever buiten, het hangt van mijn eigen humeur af, van het humeur van alle mensen in de band. Er zijn zoveel verschillende factoren die een show goed maken of niet.

Hoe kwam u er op om samen te werken met Van Canto voor een nieuwe versie van het nummer Rebellion?

Het punt was dat Van Canto gewoon een cover versie zou maken zonder gitaren. Ze vroegen me of ik er deel van wou uitmaken en ik zei: “Ja, heel interessant, dat wil ik wel!”. Toen ik ze ontmoette vroeg ik hen ook om ons te vergezellen op het podium bij de ‘Tunes of War’ album show op Wacken. Nu hebben we een goede vriendschap. Een paar van hen maken deel uit van de vocalen op het nieuwe album. Van tijd tot tijd spelen we samen zoals vorig jaar, we speelden de Rebellion versie in Zweden. Het is leuk, we zijn goede vrienden.

Wat vindt u van hun versie?

Ik vind het speciaal. Niet echt mijn ding maar het is interessant. De mensen vinden het goed en willen meer van dat.

Hebben zij het nummer zelf gekozen of was Grave Digger er bij betrokken?

Neenee, ze hebben het zelf gekozen maar hebben me gevraagd of ik er deel van wou uitmaken nadat ze hadden beslist om het te doen.

Wanneer zeg je “dat was een fantastische show”? Welke aspecten moeten daarvoor vervuld zijn?

Dat is ook helemaal verschillend. Als ik blij ben met mezelf, met mijn presentatie en zie dat de mensen het goed vonden, dat ze enthousiast zijn met wat ik doe op het podium, dan kan ik zeggen dat het een goed optreden was, ja.

Herkent u fans die vaak naar shows komen, vooral degenen die altijd op de eerste rij proberen te geraken?

Dat doen we zeker! In sommige zalen komen dezelfde mensen jaar na jaar. Het toont aan dat ze om de band geven en dat ze heel betrokken zijn met ons. Dat vind ik leuk!

Kent u andere bands die hier vanavond spelen?

Ik weet dat Sirenia hier speelt, met die knappe zangeres… Maar ik ken geen andere bands.

Wat is uw favoriet metal album als u er een heeft en heeft dit een impact gehad op uw muzikale carrière?

Er zijn zoveel albums waarin ik me kan vinden. Maar ik denk dat een van de beste van Deep Purple is: ‘Made in Japan’. Of Rainbow’s ‘Live on Stage’, ook een van de klassiekers waar ik tegenwoordig nog steeds naar luister.

Hoe belangrijk zijn het aantal verkochte albums en hitlijsten voor u?

We zitten met elk album sinds 1995 in de hitlijsten denk ik. Het is goed dat Grave Digger daarin terecht komt, maar uiteindelijk zijn het de verkopen die tellen. Het is dus leuk om dat te bereiken, maar het is voor de band niet levensnoodzakelijk denk ik.

Nog even over het nieuwe album, wat stelt het artwork voor en hoe is dit gemaakt?

Het was mijn idee en concept. Het is de ‘reaper Medusa’, er zit geen groot verhaal achter. Alleen ‘Magere Hein’ die veranderd is in de Medusa.

Nog een laatste vraag: kunt u Grave Digger beschrijven in drie woorden?

Klassieke heavy metal.

Dat is een ideale beschrijving, dank u voor dit interview!

Festivalblog maakte ook van het album 'Clash of the Gods' een recensie met een prima score van 85/100, deze kan u hier lezen.

-English version-

Hi, how are you? Glad to play here at Rommelrock?

Yeah, I’m glad to be here, it’s a great location. We’ve been to some places in Belgium like Vosselaar (the Biebob) and sometimes Graspop. But it’s a new festival and I think it’s good.

Can you tell us something about the concept of the new album ‘Clash of the Gods’?

The concept is about the Greek mythology. I’m a big fan personally of these kind of stories. It’s about legends of creatures, gods and also from the journey of Odysseus and some of the wall of Troy.

We already had the chance to listen to your newest album. I’m wondering, how would you compare it to previous albums?

It’s more rock ‘n roll. I think it’s still metal, it’s a very heavy album but it also contains some rock elements. Rock elements from the seventies and the eighties like big rock bands like Led Zeppelin and Deep Purple. And that’s something new for Grave Digger but I think it fits us very well, we get a lot of good response.

With a new album, I bet an entire new tour is about to happen. Will you do club shows again later this year or next year?

We’ll start in January, it’s called the German Metal Attack Tour 2013. It’s with Wizard, Majesty and Gun Barrel. These are all German bands and it’s typical German music, true metal. I think it’s a very good choice, a very good line-up.

How about a Belgian date, possibly in the Biebob in Vosselaar?

Well, not so far I think. We are in the booking mode at the moment, I don’t know if Belgium is planned for next year. Perhaps we’ll play Graspop that year, I don’t know.

This may be a cliché question, but I’m wondering which of the 2 you prefer: playing at a festival like this or rather in a smaller venue? Let’s compare for example your awesome performances at Wacken and the magnificent shows in Biebob here in Belgium.

Oh, it’s totally different because playing in venues is different from playing in open air. Sometimes I like to play in a club, sometimes I like to play outside, it depends on my own mood, on the mood of all of the people in the band. There are so many different factors which make a show good or not.

How did you come up with working together with Van Canto for a new version of the song Rebellion?

The point was that Van Canto just made a cover version without guitars. They asked me to be part of it and I said: “Yeah, very interesting, I will!”. Then I met the guys and asked them also to join us on stage to present the ‘Tunes of War’ album at Wacken. Now we have a good friendship. A couple of them are part of the vocals on the new album again. From time to time we play together like last year, we played the Rebellion version in Sweden. It’s fun, we’re good friends.

How do you like their version?

I think it’s special. Not really my cup of tea but it’s interesting. People like it and want more of it.

Did they choose the song themselves or was there any involvement with Grave Digger?

No no, they chose it by themselves, but they asked us after they decided to do the song if I wanted to be part of it.

When do you say “This was a great show”? What aspects need to be fulfilled for that?

That’s also totally different. When I’m happy with myself, my presentation and then I see that people liked it, that people are excited about what I’m doing on stage, then I say it was a good show, yeah.

Do you recognize fans that come to your shows very often, especially those that always try to get on the first row?

We do for sure! In some venues we have the same people coming year after year. It shows that they care a lot for the band, that they are very familiar with the band. I like that!

Do you know any of the other bands playing here tonight?

I know that Sirenia is playing here, with the beautiful girl on the vocals. But I don’t know any other bands.

What is your favorite metal album if you have any and did this have any impact on your musical career?

There are so many albums which I can relate to myself. But I think one of the best is from Deep Purple: ‘Made in Japan’. Or Rainbow’s ‘Live on Stage’, also one of the classic albums which I still listen to nowadays.

How important are number of albums sold and chart positions to you?

We charted with every album since 1995 I think. It’s good that Grave Digger is charting, but in the end sales are counting. So it’s fun to reach that but it’s not life necessary I think.

Concerning the new album, what does the artwork represent and how was it created?

It was my idea and my concept. It’s the ‘reaper Medusa’, there no big story behind it. Only the reaper transformed in the Medusa.

One last question: can you describe Grave Digger in 3 words?

Classic heavy metal.

That’s a great description, thank you very much for the interview!

Festivalblog also made an album review of 'Clash of the Gods' with a fine score of 85/100, you can read it here (Dutch only).

Categorie: